Erdőskerti Xara “Cherry”

Erdőskerti Xara Cherry

1x HPJ

1x BOS

3x CAC

1x CACIB

3x RES.CAC

Rabbit-hunter Goldens Future’s Hope

HUNGARIA SHOW CHAMPION

HUNGARIA MINOR PUPPY GRAND WINNER

3x NAGYON ÍGÉRETES 1.

1x BABY BIS

1x KITŰNŐ 1. CACJ

2x KITŰNŐ 1.  HPJ

9x KITŰNŐ 3.

8x RES.CAC

8x CAC

Rabbit Hunter Goldens Future's Hope

Pure Paws Angel’s Dream “Joy”

HUNGARIA JUNIOR CHAMPION

HUNGARIA PUPPY GRAND WINNER

HUNGARIA MINOR PUPPY GRAND WINNER

7x NAGYON ÍGÉRETES 1

1X BEST BABY

1X PUPPY CLASS WINNER

1X PUPPY BIS 3.

3X KITŰNŐ 3.

3X KITŰNŐ 2.

3X KITŰNŐ 1. HPJ

1X BEST JUNIOR

5X KITŰNŐ 2 RES.CAC

5X KITŰNŐ 1. CAC

2X BOS

Pure Paws Angel's Dream Joy

Evidog X-TRA “Leon”

Evidog X-TRA Leon

HUNGARIA SHOW CHAMPION

ROMANIAN CHAMPION

HUNGARIA JUNIOR CHAMPION

3X NAGYON ÍGÉRETES 1.

9X KITŰNŐ 3.

4X KITŰNŐ 2.

4X KITŰNŐ 1. HPJ

2X BEST JUNIOR

CRUFT’S QUALIFICATION 2017

1X BEST MALE

1X CLASS WINNER

11X RES.CAC

16X CAC 

4X RES.CACIB 

3X CACIB 

4X BOS

5X BOB

1X BOG3.

1X BOG 2.

Pure Paws Be my Little Heart “Sophie”

HUNGARIA JUNIOR CHAMPION

ROMANIAN JUNIOR CHAMPION

HUNGARIA MINOR PUPPY GRAND WINNER

4X NAGYON ÍGÉRETES 1.

1x PUPPY BOB

5X KITŰNŐ 3.

2X KITŰNŐ 2.

3X KITŰNŐ 1. HPJ

3X KITŰNŐ 1. CACJ

4X BEST JUNIOR

1X BEST FEMALE

2X BOS

1X JUNIOR BEST IN SHOW

3X KITŰNŐ 1. CAC

3X RES.CAC

1X RES.CACIB

Pure Paws Be my Little Heart "Sophie"